Polityka prywatności

dla strony internetowej czulkowski-rental.de i jej podstron

 

I. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych oraz innych krajowych przepisów o ochronie danych w państwach członkowskich, jak również innych przepisów o ochronie danych jest:

Franciszek Czulkowski
Kreuzerwiese 3
56290 Dommershausen
Tel: +49 26 05/95 36 87-0
Fax: +49 26 05/95 36 87-70
E-mail : service@czulkowski.de

II. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

1. zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe naszych użytkowników przetwarzamy zasadniczo tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek dotyczy tych przypadków, w których uzyskanie uprzedniej zgody nie jest możliwe z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez przepisy prawa.

2. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na operacje przetwarzania obejmujące dane osobowe, jako podstawa prawna służy art. 6 (1) lit. a ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (GDPR).

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jako podstawa prawna służy art. 6 (1) lit. b DSGVO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji środków przedumownych.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej powodują konieczność przetwarzania danych osobowych, art. 6 (1) lit. d DSGVO służy jako podstawa prawna.

Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem, art. 6 (1) lit. f DSGVO służy jako podstawa prawna przetwarzania.

3. Usuwanie danych i okres ich przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane lub blokowane, gdy tylko przestaje obowiązywać cel ich przechowywania. Przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator danych. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte w przypadku upływu okresu przechowywania określonego przez wyżej wymienione normy, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

III. udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików logów

1. opis i zakres przetwarzania danych

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wchodzącego na stronę. Gromadzone są następujące dane:

- Typ i wersja przeglądarki
- Zastosowany system operacyjny
- Ostatnio odwiedzana strona
- Nazwa hosta komputera dostępowego
- Data i czas żądania serwera
- Adres IP

Dane te są również przechowywane w plikach logów naszego systemu. Adres IP jest jednak zmieniany przed zapisem, aby nie można go było przypisać do żadnego użytkownika. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

2. cel przechowywania

Dane te są przechowywane w celu analizy błędów.

3) uzasadniony interes

Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych polega również na analizie błędów i wynikającym z tego utrzymaniu użyteczności naszej strony internetowej.

4. okres przechowywania

Po 7 dniach dane zostaną usunięte.

Podstawa prawna

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO.

6. możliwość sprzeciwu i usunięcia

Zbieranie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu przez użytkownika.

IV. Czcionki internetowe Adobe Typekit

1. opis i zakres przetwarzania danych

Ta strona używa tzw. czcionek internetowych, dostarczanych przez Adobe Systems Software Ireland Limited, w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do swojej pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić teksty i czcionki. W ten sposób powstaje połączenie między łączem użytkownika a serwerem Google, dzięki czemu adres IP użytkownika jest przekazywany do Google.

Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer używa czcionki standardowej.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Adobe Typekit można znaleźć na stronie https://typekit.com/ oraz w polityce prywatności Adobe Typekit: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html

2. podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

3. cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych jest prezentacja treści zamieszczonych na naszej stronie internetowej za pomocą jednolitej, atrakcyjnej czcionki dla bardziej przyjaznej prezentacji. Jest to również nasz uzasadniony interes.

4. zapobieganie / zakończenie gromadzenia danych

Jeżeli weszli Państwo już na daną stronę, mogą Państwo uniknąć dalszego przekazywania danych do Google poprzez opuszczenie strony.

5. decyzja o adekwatności

W zakresie przekazywania do użytkowania czcionek Adobe Typekit podstawą jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 roku (C(2016) 4176) dotycząca adekwatności regulacji porozumienia Privacy Shield. Adobe poddało się regulacjom Tarczy Prywatności.

V. Kontakt mailowy, formularz kontaktowy

1. opis i zakres przetwarzania danych

Na stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego można się z nami skontaktować drogą elektroniczną. Podlinkujemy również nasz adres e-mail do kontaktu z nami. Podczas kontaktu z nami przechowujemy imię i nazwisko, firmę, numer telefonu, adres e-mail oraz tekst wiadomości. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, przechowywane są dane osobowe użytkownika przekazywane wraz z pocztą elektroniczną.

W tym kontekście dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do obsługi rozmowy.

2. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. O ile Twój kontakt jest skierowany na przygotowanie lub zawarcie z nami umowy, dodatkową podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO. Jeśli w tym przypadku dojdzie do zawarcia umowy i istnieje prawny obowiązek przechowywania wiadomości, dodatkową podstawą prawną dla czasu trwania obowiązku przechowywania jest art. 6 ust. 1 lit. c) DSGVO.

3. cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z formularza kontaktowego lub maila służy nam wyłącznie do obsługi kontaktu. Stanowi to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Jeśli kontakt z nami służy przygotowaniu, nawiązaniu lub realizacji stosunku umownego z nami, jest to dalszy cel przetwarzania. Jeśli istnieje późniejszy prawny obowiązek przechowywania Państwa wiadomości, przechowywanie służy również wypełnieniu obowiązku przechowywania.

4. okres przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych przesyłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy okoliczności wskazują, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

Jeśli kontakt służy przygotowaniu, nawiązaniu lub realizacji stosunku umownego z nami, przechowujemy dane tak długo, jak długo mogą istnieć roszczenia i inne prawa ze stosunku umownego (np. roszczenia gwarancyjne / roszczenia odszkodowawcze). Czas trwania regularnie odpowiada odpowiedniemu ustawowemu okresowi przedawnienia. O ile istnieje prawny obowiązek przechowywania danych (§ 147 AO), przechowujemy dane do czasu upływu ustawowego okresu przechowywania.

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przechowywania jego danych osobowych. W takim przypadku nie można kontynuować rozmowy.

Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub ponowne skorzystanie z formularza kontaktowego. W takim przypadku usuniemy wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu z Państwem, w tym sprzeciw, chyba że będziemy prawnie zobowiązani do zachowania rozmowy.

O ile przechowywane dane osobowe są nam potrzebne do nawiązania lub realizacji stosunku umownego z Państwem, nie przysługuje prawo do sprzeciwu wobec ich przechowywania.

VI. osadzanie filmów z YouTube

1. opis i treść przetwarzania danych

Integrujemy filmy z platformy YouTube, usługi firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (dalej: Google). Oświadczenie o ochronie danych osobowych można znaleźć pod https://www.google.com/policies/privacy/.

Jako dostawca zewnętrzny, Google może wysyłać oferowane treści do przeglądarki użytkownika tylko za pomocą jego adresu IP. W celu komunikacji Google ustawia pliki cookie w Twojej przeglądarce i wykorzystuje Twój adres IP.

2. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

3. cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest udostępnienie treści wideo od dostawcy zewnętrznego bez wykorzystania przestrzeni dyskowej na serwerze naszej strony internetowej w celu rozszerzenia oferty na naszej stronie internetowej. Jest to również nasz uzasadniony interes.

4. okres przechowywania

Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookies. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to zrobić również automatycznie. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone dla naszej strony internetowej, może nie być już możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony w pełnym zakresie.

O ile nie dezaktywują Państwo przekazywania plików cookie lub nie usuną aktywnie plików cookie, pliki cookie zapisane przez Google zostaną usunięte najpóźniej po ośmiu miesiącach.

5. decyzja o adekwatności

W zakresie, w jakim dane są przekazywane do USA w celu korzystania z YouTube, odbywa się to na podstawie decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności z dnia 12.07.2016 (C(2016) 4176) dla regulacji porozumienia Privacy Shield. Google poddało się regulacjom Tarczy Prywatności, certyfikat można znaleźć tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

VII. Prawa osoby, której dotyczą dane

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś podmiotem danych w rozumieniu GDPR i masz następujące prawa wobec administratora:

1. prawo do informacji

Mogą Państwo zażądać od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Państwa są przez nas przetwarzane.

Jeżeli dochodzi do takiego przetwarzania, mogą Państwo zażądać od administratora informacji o:

(1) cele, w jakich przetwarzane są dane osobowe;
(2) kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
(3) odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały lub zostaną ujawnione dotyczące Pani/Pana dane osobowe;
(4) planowany okres przechowywania dotyczących Państwa danych osobowych lub, jeżeli nie jest możliwe podanie szczegółowych informacji w tym zakresie, kryteria ustalania okresu przechowywania;
(5) istnienia prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawa do uzyskania ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
(6) istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
(7) wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą;
(8) istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Mają Państwo prawo zażądać informacji, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo zażądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 GDPR w związku z przekazaniem danych.

2. prawo do sprostowania

Ma Pani/Pan prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia wobec administratora danych, jeżeli przetwarzane dane osobowe Pani/Pana dotyczące są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator dokona sprostowania bez zbędnej zwłoki.

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Może Pani/Pan zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych na następujących warunkach:

(1) jeżeli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość dotyczących Pani/Pana danych osobowych przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;
(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, a w zamian żądasz ograniczenia ich wykorzystywania;
(3) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
(4) jeżeli zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 (1) DSGVO i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec Państwa podstaw.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na istotny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, zostaniesz poinformowany przez administratora przed zniesieniem ograniczenia.

4. prawo do usunięcia danych

a) Obowiązek usunięcia

Mogą Państwo zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a administrator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn:

(1) Dane osobowe dotyczące Państwa nie są już konieczne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.
(2) Wycofujesz swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) DSGVO i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
(3) Sprzeciwiasz się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 2 GDPR.
(4) Dane osobowe dotyczące Pani/Pana zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
(5) Usunięcie danych osobowych dotyczących Państwa jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
(6) Dane osobowe dotyczące Państwa zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 DSGVO.

b) Informacje dla osób trzecich

Jeśli administrator upublicznił dane osobowe dotyczące Państwa i jest zobowiązany do ich usunięcia na podstawie art. 17 ust. 1 GDPR, podejmuje rozsądne kroki, w tym środki techniczne, uwzględniając dostępną technologię i koszt wdrożenia, aby poinformować administratorów danych, którzy przetwarzają dane osobowe, że Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, zażądaliście od nich usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych lub ich kopii lub replikacji.

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie istnieje, o ile przetwarzanie jest konieczne

(1) korzystania z prawa do wolności słowa i informacji;
(2) w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
(3) ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) i i) oraz art. 9 ust. 3 DSGVO;
(4) do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 GDPR, jeżeli prawo, o którym mowa w lit. a), może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania; lub
(5) w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

5) prawo do informacji

Jeżeli dochodzili Państwo wobec administratora prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, administrator ma obowiązek przekazać to sprostowanie lub usunięcie danych lub ograniczenie przetwarzania wszystkim odbiorcom, którym ujawniono dotyczące Państwa dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.

Mają Państwo prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach od administratora danych.

6) prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać dotyczące Państwa dane osobowe, które dostarczyliście administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Mają Państwo również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że

(1) przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO oraz
(2) przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo do tego, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez jednego administratora innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Administrator nie będzie już przetwarzał dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że wykaże ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, mają Państwo możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych

Jeśli złożyli Państwo oświadczenie o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do jej odwołania w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

9. zautomatyzowana decyzja w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Mają Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje dotyczące Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Nie dotyczy to sytuacji, gdy decyzja

(1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Państwem a administratorem,
(2) jest dozwolone przez przepisy Unii lub państwa członkowskiego, którym podlega administrator, a przepisy te zawierają odpowiednie środki ochrony Twoich praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów; lub
(3) odbywa się za Twoją wyraźną zgodą.

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 GDPR, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) GDPR i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów.

W odniesieniu do przypadków, o których mowa w pkt 1 i 3, administrator podejmie rozsądne kroki w celu ochrony praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawo do uzyskania interwencji osoby po stronie administratora, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

10. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza GDPR.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka odwoławczego na mocy art. 78 GDPR.

Właściwym organem nadzorczym w sprawach ochrony danych dla naszego przedsiębiorstwa jest państwowy pełnomocnik ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym znajduje się siedziba naszego przedsiębiorstwa. Wykaz inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.