Privacybeleid

voor de website czulkowski-rental.de en zijn subpagina's

 

I. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten, alsmede andere bepalingen inzake gegevensbescherming is:

Frank Czulkowski
Kreuzerwiese 3
56290 Dommershausen
Tel : +49 26 05/95 36 87-0
Fax : +49 26 05/95 36 87-70
E-mail : service@czulkowski.de

II. Algemene informatie over de gegevensverwerking

1. omvang van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verwerken wij alleen persoonsgegevens van onze gebruikers voor zover dit noodzakelijk is voor het aanbieden van een functionele website en onze inhoud en diensten. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig alleen met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt voor die gevallen waarin het verkrijgen van voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke voorschriften is toegestaan.

2. rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6, lid 1, onder a), van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6, lid 1, onder b), DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient art. 6 lid 1 lit. c DSGVO als rechtsgrondslag.

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6, lid 1, letter d DSGVO als rechtsgrondslag.

Als de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te beschermen en de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, dient art. 6, lid 1, lit. f DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. verwijdering van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of afgeschermd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden indien de Europese of nationale wetgever daarin heeft voorzien in verordeningen van de Unie, wetten of andere bepalingen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens zullen ook worden afgeschermd of gewist wanneer een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, tenzij er een noodzaak bestaat voor de verdere opslag van de gegevens voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst.

III. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

1. beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang heeft. De volgende gegevens worden verzameld:

- Browser type en versie
- Gebruikt besturingssysteem
- Laatst bezochte website
- Hostnaam van de computer die toegang heeft
- Datum en tijd van de serveraanvraag
- IP-adres

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Het IP-adres wordt echter vóór de opslag gewijzigd, zodat het niet aan een gebruiker kan worden toegewezen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

2. doel van de opslag

De gegevens worden opgeslagen ten behoeve van de foutenanalyse.

3. rechtmatig belang

Ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking ligt ook in de foutenanalyse en het daaruit voortvloeiende onderhoud van de bruikbaarheid van onze website.

4. opslagperiode

Na 7 dagen worden de gegevens gewist.

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is art. 6 lid 1 lit. f DS-GVO.

6. mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. Bijgevolg kan de gebruiker geen bezwaar maken.

IV. Web Fonts Adobe Typekit

1. beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts, geleverd door Adobe Systems Software Ireland Limited, voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in zijn browsercache om teksten en fonts correct weer te geven. Hierdoor ontstaat een verbinding tussen de verbinding van de gebruiker en de server van Google, zodat het IP-adres van de gebruiker aan Google wordt doorgegeven.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, gebruikt uw computer een standaardlettertype.

Voor meer informatie over Adobe Typekit Web Fonts, zie https://typekit.com/ en in het Adobe Typekit privacy beleid: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html

2. rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

3. doel van de verwerking

Het doel van de gegevensverwerking is de presentatie van de op onze website geplaatste inhoud met een uniform, aantrekkelijk lettertype voor een meer gebruikersvriendelijke presentatie. Dit is ook ons legitiem belang.

4. voorkoming/beëindiging van gegevensverzameling

Als u de pagina al hebt bezocht, kunt u verdere verzending naar Google voorkomen door de pagina te verlaten.

5. toereikendheidsbeschikking

Voor zover Adobe Typekit-lettertypen worden overgedragen voor gebruik, is de basis hiervoor het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van 12.07.2016 (C(2016) 4176) voor de voorschriften van de Privacy Shield-overeenkomst. Adobe heeft zich onderworpen aan de regels van het Privacy Shield.

V. E-mail contact, contactformulier

1. beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Er is een contactformulier op de website waarmee u elektronisch contact met ons kunt opnemen. Wij koppelen ook ons e-mailadres om contact met ons op te nemen. Wanneer u contact met ons opneemt, slaan wij de naam, het bedrijf, het telefoonnummer, het e-mailadres en de tekst van het bericht op. In het geval van contact per e-mail worden de persoonsgegevens van de gebruiker die met de e-mail worden meegestuurd, opgeslagen.

In dit verband worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

2. rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Voor zover uw contact is gericht op de voorbereiding of sluiting van een overeenkomst met ons, is de aanvullende rechtsgrondslag art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO. Als in dit geval een overeenkomst wordt gesloten en er een wettelijke verplichting bestaat om het bericht op te slaan, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de duur van de opslagverplichting art. 6 lid 1 lit. c) DSGVO.

3. doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens uit het contactformulier of de e-mail dient uitsluitend voor de verwerking van het contact. Dit vormt tevens het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens.

Als het contact met ons dient om een contractuele relatie met ons voor te bereiden, tot stand te brengen of uit te voeren, is dit het verdere doel van de verwerking. Als er later een wettelijke verplichting bestaat om uw bericht op te slaan, dient de opslag ook om aan de opslagverplichting te voldoen.

4. duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor per e-mail verzonden persoonsgegevens is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt geacht te zijn beëindigd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betrokken kwestie definitief is opgehelderd.

Als het contact dient om een contractuele relatie met ons voor te bereiden, tot stand te brengen of uit te voeren, bewaren wij de gegevens zolang er aanspraken en andere rechten uit de contractuele relatie kunnen bestaan (bijv. garantieclaims / schadeclaims). De duur komt regelmatig overeen met de respectieve wettelijke verjaringstermijn. Voor zover er een wettelijke bewaarplicht bestaat (§ 147 AO), bewaren wij de gegevens tot het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.

5. mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

Het bezwaar kan worden gemaakt door een e-mail te sturen of opnieuw het contactformulier te gebruiken. In dat geval verwijderen wij alle persoonsgegevens die in de loop van het contact met u zijn opgeslagen, inclusief het bezwaar, tenzij wij wettelijk verplicht zijn het gesprek te bewaren.

Voor zover wij de opgeslagen persoonsgegevens nodig hebben voor de totstandbrenging of uitvoering van een contractuele relatie met u, bestaat er geen recht van verzet tegen de opslag.

VI. insluiten van YouTube-video's

1. beschrijving en inhoud van de gegevensverwerking

Wij integreren video's van het YouTube-platform, een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, (hierna: Google). U vindt de verklaring inzake gegevensbescherming onder https://www.google.com/policies/privacy/.

Als derde partij kan Google de aangeboden inhoud alleen via uw IP-adres naar uw browser sturen. Voor de communicatie plaatst Google cookies in uw browser en gebruikt het uw IP-adres.

2. rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

3. doel van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking is om video-inhoud van een derde aanbieder aan te bieden zonder opslagruimte op de server van onze website te gebruiken om het aanbod op onze website uit te breiden. Dit is ook ons legitiem belang.

4. duur van de opslag

Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

Tenzij u de overdracht van cookies deactiveert of de cookies actief verwijdert, worden de door Google opgeslagen cookies uiterlijk na acht maanden verwijderd.

5. toereikendheidsbeschikking

Voor zover gegevens worden doorgegeven aan de VS voor het gebruik van YouTube, is dit gebaseerd op het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van 12.07.2016 (C(2016) 4176) voor de voorschriften van de Privacy Shield-overeenkomst. Google heeft zich onderworpen aan de regels van het Privacy Shield, het certificaat is hier te vinden: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

VII. Rechten van de betrokkene

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en hebt u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke voor de verwerking:

1. recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking vragen om bevestiging of wij persoonsgegevens over u verwerken.

Als er sprake is van een dergelijke verwerking, kunt u de verantwoordelijke voor de verwerking om informatie vragen over het volgende:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
(2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
(4) de geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria ter bepaling van de opslagduur;
(5) het bestaan van een recht om uw persoonsgegevens te rectificeren of te wissen, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;
(6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
(7) alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;
(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht te vragen of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de GDPR in verband met de doorgifte.

2. recht op correctie

U hebt een recht van rectificatie en/of aanvulling jegens de verantwoordelijke voor de verwerking indien de persoonsgegevens die over u worden verwerkt, onjuist of onvolledig zijn. De voor de verwerking verantwoordelijke voert de rectificatie onverwijld uit.

3. recht op beperking van de verwerking

U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens onder de volgende voorwaarden:

(1) indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
(2) de verwerking is onwettig en u maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
(3) de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u ze nodig heeft voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte; of
(4) indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21, lid 1, DSGVO en nog niet is vastgesteld of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

Indien de beperking van de verwerking overeenkomstig de bovengenoemde voorwaarden is beperkt, wordt u door de verantwoordelijke voor de verwerking geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

4. recht op wissen

a) Verplichting tot schrapping

U kunt de voor de verwerking verantwoordelijke verzoeken de u betreffende persoonsgegevens onverwijld te wissen en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht deze gegevens onverwijld te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

(1) De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
(2) U herroept uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd op grond van art. 6, lid 1, onder a), of art. 9, lid 2, onder a), DSGVO en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
(3) U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de GDPR.
(4) De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
(5) De verwijdering van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
(6) De persoonsgegevens over u zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, DSGVO.

b) Informatie aan derden

Indien de voor de verwerking verantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, van de GDPR verplicht is deze te wissen, neemt hij redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u, als betrokkene, hebt verzocht dat zij alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens wissen.

c) Uitzonderingen

Het recht op wissen bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is

(1) het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;
(2) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van EU-wetgeving of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, DSGVO;
(4) voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR, wanneer het onder a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in gevaar kan brengen; of
(5) om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

5. recht op informatie

Indien u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking tegenover de voor de verwerking verantwoordelijke hebt ingeroepen, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen aan alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

U hebt het recht om door de verantwoordelijke voor de verwerking over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

6. recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan de verantwoordelijke voor de verwerking hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U hebt ook het recht om deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits

(1) de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO of artikel 9, lid 2, onder a), van de DSGVO of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO en
(2) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om de persoonsgegevens die u betreffen rechtstreeks van de ene naar de andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen, voor zover dit technisch mogelijk is. Dit mag de vrijheden en rechten van andere personen niet aantasten.

Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

7. recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), DSGVO wordt uitgevoerd; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen de u betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties.

8. recht op herroeping van de verklaring van toestemming krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming

Als u een verklaring van toestemming hebt ingediend in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht deze te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.

9. geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit dat voor u rechtsgevolgen heeft of dat u op soortgelijke wijze ernstig treft. Dit geldt niet indien de beslissing

(1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke persoon,
(2) is toegestaan bij EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw rechtmatige belangen te beschermen; of
(3) gebeurt met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de GDPR, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van de GDPR van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de in (1) en (3) bedoelde gevallen neemt de voor de verwerking verantwoordelijke redelijke maatregelen om de rechten en vrijheden van, en uw legitieme belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen, zijn of haar standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten.

10. recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep op de rechter krachtens artikel 78 GDPR.

De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties voor ons bedrijf is de commissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.